ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Opdrachtnemer: V.A. Fabrication B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer  83824006, alsmede V.A. Engineering B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer  76827135 en V.A. Projects B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87520982,  allen gevestigd aan de Nijverheidsweg 3A te 5492 NK Sint-Oedenrode. 

b. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer. 

c. Opdracht: het uit te voeren werk of de te leveren dienst. 

d. Overeenkomst: de overeengekomen afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over  de uit te voeren Opdracht. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes gedaan door  Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever  (respectievelijk hun rechtsopvolgers) en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien. 

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand  gewezen.  

4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer  deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk  anders is overeengekomen, hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden  slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

5. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.  Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na bekendmaking. De  gewijzigde algemene voorwaarden gelden vanaf dat moment ook voor bestaande overeenkomsten.  

6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,  blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en  Opdrachtnemer zullen dan in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de  vernietigde bepaling, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke  bepaling in acht wordt genomen.  

7. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten  Overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de be

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen 

1. De door Opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig  gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven in de aanbieding of offerte.  Opdrachtnemer is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan  door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij een andere termijn is  gegeven in de aanbieding of offerte.  

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen of offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van  overheidswege en zijn standaard in euro aangegeven. 

3. In de offerte of aanbieding is niet inbegrepen transportkosten, reiskosten, verblijfskosten, opslagkosten,  verpakkingskosten en kosten voor laden, lossen en de afvoer van materialen of afval, tenzij uitdrukkelijk  anders vermeld. 

4. Als de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatie verstrekt voor de aanbieding of offerte, dan mag  Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid van deze informatie en zal zijn aanbieding of  offerte hierop baseren.  

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 6. Een aanbieding of offerte is enkel bestemd voor Opdrachtgever en mag niet aan derden worden  getoond met het oogmerk een vergelijkbare/concurrerende offerte te verkrijgen of enig voordeel voor  zichzelf en/of derden te behalen.  

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer van Opdrachtgever een  ondertekende opdrachtbevestiging of offerte heeft ontvangen. De opdrachtbevestiging wordt geacht  de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Opdrachtnemer vrij om te bewijzen dat de  Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2. Indien een opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend  retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van  deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met  de uitvoering van de Overeenkomst start.  

Artikel 4: ASN (KNAF)- / FIA-certificaten 

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit volgens de eisen die worden gesteld door de FIA in het  homologatie reglement (HR), om een ASN (KNAF)- of FIA-gecertificeerde rolkooi te kunnen maken.  2. De Opdrachtnemer verstrekt het certificaat na afronding van de werkzaamheden.  3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het registreren van voertuigen/objecten met  gecertificeerde rolkooien, om deze voor autosport en races te kunnen gebruiken.  

4. Indien de Opdrachtgever andere werkzaamheden verlangt die niet in overeenstemming zijn met de  eisen voor de FIA/KNAF, wordt er door Opdrachtnemer geen certificaat verstrekt. 

5. Na uitvoering van de opdracht en levering is het certificaat de verantwoordelijkheid van de  Opdrachtgever. Als er daarna nog wijzigingen/modificatie worden aangebracht of zaken toegevoegd  door een derde anders dan Opdrachtnemer, kan het zijn dat het certificaat daarmee vervalt.  Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk. 

Artikel 5: Rechten en verplichtingen Opdrachtgever 

1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door hem (of zijn  leverancier) voorgeschreven onderdelen of materialen. 

2. Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden die te wijten zijn aan de  Opdrachtgever, dient Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten die  Opdrachtnemer lijdt of maakt, vergoeden of worden de extra werkzaamheden in rekening gebracht  door Opdrachtnemer. 

3. De Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door of gebreken in hulpmiddelen en  materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd, onjuist heden in de door de  Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de zaak waaraan het werk wordt  uitgevoerd. Indien Opdrachtnemer kenbaar is met een gebrek, wijst hij Opdrachtgever hierop. 

4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om personeel van Opdrachtnemer te werven of in dienst te  nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Bij overtreding van dit  artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,-. 

Artikel 6: Rechten en verplichtingen Opdrachtnemer 

1. Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed vakmanschap. De werkzaamheden  worden uitgevoerd binnen de normale werktijden van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. 2. Opdrachtnemer is bevoegd het werk onder zijn leiding door anderen te laten uitvoeren en ten aanzien  van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten.  

3. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt uitgevoerd door daartoe bevoegde personen. 4. Opdrachtnemer mag prijsverhogingen doorvoeren als deze het gevolg zijn van wijzigingen in de  voorschriften of wijziging van de Overeenkomst, mits Opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de  Overeenkomst niet op de hoogte was van deze wijziging. 

5. Opdrachtnemer is, indien de Opdrachtgever uitvoering van bepaalde werkzaamheden met  ondeugdelijke materialen verlangd, en Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervoor heeft gewaarschuwd,  niet aansprakelijk voor het uitgevoerde werk. 

6. Verwijderde onderdelen worden niet teruggegeven aan de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders  overeengekomen. 

Artikel 7: Uitvoering en termijnen 

1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,  tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk  schriftelijk anders overeenkomen. Eventueel overeengekomen levertijden zijn indicatief. 

2. Wanneer er een termijn is overeengekomen voor de uitvoering van het werk en/of levering van zaken  door Opdrachtnemer, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn  dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog na te komen.

3. Bij vertraagde (op)levering heeft Opdrachtgever niet het recht om een afname of oplevering te  weigeren. 

4. Indien er sprake is van een overmacht situatie en de omstandigheden voor rekening van de  Opdrachtgever komen, kan van Opdrachtnemer niet verlangd worden dat het werk binnen de  overeengekomen termijn wordt (op)geleverd en heeft hij recht op een redelijke termijnverlenging. 

Artikel 8: Verwerking persoonsgegevens 

1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (hierna: AVG). 

2. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens voor het volgende: 

a. Om het contact en de relatie met de Opdrachtgever te kunnen onderhouden; 

b. Het uitvoeren van Overeenkomsten; 

c. Voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden voor zover dat nodig is voor de  uitvoering van de Overeenkomst; 

d. Voor het uitvoeren van (gerichte) marketing- en verkoopactiviteiten, zoals het geven van  informatie over andere producten en diensten van Opdrachtnemer die voor de Opdrachtgever  interessant kunnen zijn; 

e. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

3. Opdrachtnemer kan derden inschakelen. Deze derden kunnen gegevens verwerken in de hoedanigheid  van (sub)verwerker. 

4. Opdrachtnemer heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om  persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

5. De Opdrachtgever of een betrokkene kan om inzage vragen van de gegevens die Opdrachtnemer over  de betreffende persoon verwerkt. Daarnaast kan Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vragen om  wijziging of verwijdering van deze gegevens. Binnen vier weken zal Opdrachtnemer een overzicht  aanleveren van de persoonsgegevens. Als er onjuistheden in de persoonsgegevens staan, dient  Opdrachtgever of de betrokkene een verzoek tot wijziging of verwijdering in te dienen. Hiervoor mag  Opdrachtnemer een wettelijke vergoeding in rekening brengen. 

6. Opdrachtnemer verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht  bestaat of als dit voortvloeit uit de Overeenkomst of op basis van toestemming. Opdrachtgever is  verantwoordelijk voor het conform wetgeving aanleveren van deze persoonsgegevens.  

Artikel 9: Aflevering en risico-overgang 

1. Het werk wordt als afgeleverd beschouwd indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mededeelt dat  het werk voltooid is en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard (goedgekeurd). Het werk wordt  tevens als afgeleverd beschouwd als partijen dat gezamenlijk schriftelijk verklaren of als de  Opdrachtgever het voertuig/object weer meeneemt na afronding werkzaamheden. 

2. Opdrachtgever is verplicht om binnen 48 uur na aflevering (weekend, feestdagen en collectieve vrije  dagen niet meegerekend) aan Opdrachtnemer mededeling te doen van eventuele gebreken, die bij  aflevering zonder uitgebreid onderzoek door hem zijn ontdekt. Laat de Opdrachtgever het na om  dergelijke gebreken te melden, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd en afgeleverd. 

3. Bij een geschil over afleverpunten, wordt door Opdrachtnemer het voertuig/object onderzocht. Indien  blijkt dat een klacht terecht is, heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening  gebrachte prijs, kosteloos verbetering of herstel, het opnieuw uitvoeren van de betreffende  werkzaamheden, het leveren van soortgelijke producten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)  uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de door Opdrachtgever betaalde prijs naar  evenredigheid.  

4. Kleine gebreken staan aan aflevering niet in de weg. 

5. Na aflevering is het voertuig/object voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt ontslagen van  aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van aflevering redelijkerwijs had  moeten ontdekken. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens het  transport na aflevering. 

6. Na aflevering gaat het risico van het voertuig/object over op de Opdrachtgever. Transport komt altijd  voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk of  aansprakelijk voor het transport. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate transportverzekering als dit gezien het transport redelijk is. 

 

Artikel 10: Prijzen 

1. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de  opdracht geldende prijsbepalende factoren.  

2. Indien er een Opdracht tot meerwerk wordt verleend, is Opdrachtnemer genoodzaakt om de daaruit  voortvloeiende kosten door te berekenen.  

3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de prijs te verhogen op basis van kostenverhogende omstandigheden  die aan het licht komen zonder dat dit aan Opdrachtnemer toe te rekenen is of waarmee  Opdrachtnemer geen rekening had hoeven houden bij het bepalen van de prijs. Kostenverhoging kan  onder andere het gevolg zijn doordat er onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of door  tussentijds gewijzigde inkoopprijzen (van materialen).  

4. Indien enkel een richtprijs is bepaald, is Opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd, bestaande uit  de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren plus  materiaalkosten en kosten van producten.  

5. Opdrachtnemer is gerechtigd haar uurtarief jaarlijks te indexeren volgens de CBS  Consumentenprijsindex met een opslag (tenzij deze enig jaar negatief is).  

6. Opdrachtnemer is gerechtigd om de prijs of het uurtarief te verhogen. In geval van wettelijke  prijsverhogingen is Opdrachtnemer altijd gerechtigd om deze door te voeren. Wanneer de  Opdrachtgever een natuurlijk persoon (consument) is, en de prijs binnen drie maanden na  totstandkoming van de Overeenkomst met meer dan 10% omhoog gaat, heeft de consument het recht  om de Overeenkomst te ontbinden. Dit recht geldt niet voor zakelijke relaties, niet zijnde een natuurlijk  persoon. 

Artikel 11: Betaling 

1. Betaling van de door Opdrachtnemer verstuurde facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na  factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro door middel van storting of overboeking op een ten  gunste van Opdrachtnemer gestelde bankrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn  overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties of klachten schorten de  betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

2. Indien de Opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd  om volgende werkzaamheden op te schorten tot de factuur volledig is voldaan. Opdrachtnemer  behoudt daarnaast het recht op schadevergoeding en andere vorderingen op grond van de wet. 3. Opdrachtnemer is bevoegd om een voorschot van de kosten te vragen.  

4. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan door twee of meer Opdrachtgevers, zijn zij voor zover de  werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers wordt uitgevoerd, hoofdelijk  verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele  vorderingen op Opdrachtnemer, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever. 6. Indien een Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de gestelde termijn, is de  Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een  contractuele rente van 12% per jaar verschuldigd aan Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtgever een  consument is, is hij de wettelijke rente verschuldigd. 

7. Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig is voldaan aan de  betalingsverplichting, stuurt Opdrachtnemer een schriftelijke herinnering om de factuur te betalen  binnen een tweede termijn.  

8. Als er na deze tweede termijn alsnog niet is voldaan aan de betalingsverplichting, is de Opdrachtgever  de buitengerechtelijke kosten verschuldigd volgens de BIK-staffel, met een minimum van € 150,-.  

Artikel 12: Niet afgenomen zaken 

1. Opdrachtgever is verplicht om na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die  onderwerp zijn van de Overeenkomst op de overeengekomen plaats in ontvangst te nemen.  Opdrachtgever dient hier medewerking aan te verlenen. 

2. Indien zaken niet worden afgenomen, heeft Opdrachtnemer het recht om deze zaken voor rekening en  risico van de Opdrachtgever op te slaan.  

3. Aan Opdrachtgever wordt een redelijke termijn gegeven om de zaken alsnog te komen ophalen. Is een  zaak na 1 maand nog steeds niet afgehaald en wordt er ook niet gereageerd op verzoeken, dan heeft  Opdrachtnemer de mogelijkheid om zijn wettelijke retentierecht uit te oefenen en het voertuig/object onder zich te houden.

Artikel 13: Opzeggen, annuleren, opschorting en ontbinding 

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij de  Opdrachtnemer daarmee instemt.  

2. Bij instemming van annulering of opzegging is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbaar  bedrag verschuldigd van de overeengekomen prijs, minus de besparingen. Deze vergoeding bedraagt  minimaal 10% van de overeengekomen prijs. 

3. Wanneer een prijs afhankelijk is van gemaakte uren en daadwerkelijk verrichte werkzaamheden, wordt  de vergoeding begroot op de totale kosten, arbeidsuren en winst die Opdrachtnemer naar verwachting  zou hebben gemaakt over de hele opdracht. 

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht voor om schadevergoeding te vorderen. 5. Opzegging of annulering dient schriftelijk te gebeuren per e-mail of (aangetekende) post. De opzegger  dient de ontvangst van een e-mail of poststuk te bewijzen.  

6. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet  volledig nakomt. Daarnaast is de Opdrachtnemer ook gerechtigd om de verplichtingen op te schorten  of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden als er na het sluiten van de Overeenkomst  omstandigheden naar voren komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de  verplichtingen niet zal nakomen of niet behoorlijk of volledig zal nakomen. Opschorting is slechts  toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

7. Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden op grond van de wet (artikel 6:265 Burgerlijk  Wetboek).  

8. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen direct opeisbaar. Indien Opdrachtgever  zijn verplichtingen opschort, behoudt hij de aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 

Artikel 14: Garantie 

1. Op de werkzaamheden uitgevoerd door Opdrachtnemer wordt geen garantie gegeven, omdat de  voertuigen/objecten gebruikt worden voor sport, race en andere bijzondere doeleinden.  2. Op tijdelijke noodreparaties wordt geen garantie gegeven.  

3. Indien Opdrachtgever een schade of gebrek ontdekt, dient hij dit zo snel mogelijk bij de Opdrachtnemer  te melden.  

4. Mocht er door Opdrachtnemer toch garantie zijn gegeven op een product of onderdeel, dan komt deze  garantie in ieder geval te vervallen indien de Opdrachtgever een gebrek zelf probeert op te lossen of  door een derde laat oplossen. Garantie geldt ook niet in het geval dat de zaak onoordeelkundig gebruikt  of onderhouden is. 

5. Indien een onderdeel waarop fabrieksgarantie zit niet meer leverbaar is, mag Opdrachtnemer dit  onderdeel vervangen voor een vergelijkbaar onderdeel. Een eventueel verschil in de nieuwprijs mag bij  de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Mocht de Opdrachtnemer aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit  artikel is geregeld. 

2. In het kader van werkzaamheden die worden verricht met betrekking tot militaire voertuigen, mijnbouw  brandweer wagens race- en sportauto’s, rallywagens en aanverwante voertuigen en soortgelijke  voertuigen/objecten, is vanwege de bijzondere aard van deze voertuigen/objecten en het  buitengewone gebruik daarvan, alle aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitgesloten. Voor  werkzaamheden aan overige voertuigen die niet betrekking hebben op sport, race of rally, is de  aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de  betreffende opdracht. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en directe  vermogensschade.  

3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade,  letselschade, indirecte schade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie,  productieverlies, schade aan personen, schade aan andere voertuigen, waardevermindering of verlies  van producten en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet  leidinggevende ondergeschikten van Opdrachtnemer.  

4. Opdrachtnemer heeft altijd het recht om door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover  mogelijk te voorkomen of verminderen. 

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan of door Opdrachtgever aangeleverd  materiaal als de opdracht daarmee niet deugdelijk kan worden uitgevoerd. 

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door Opdrachtgever aangeleverde  specificaties, eisen, bestek, tekeningen of instructies of dergelijke.  

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden als gevolg van een product  dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door Opdrachtnemer geleverde  producten of materialen onderdeel uitmaken. Opdrachtgever is gehouden alle voor de Opdrachtnemer  in dit verband geleden schade, waaronder de (volledige) kosten van verweer, te vergoeden. 

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van  derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte  voertuigen/objecten, materialen en gegevens.  

9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de  uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die is  veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft  verstrekt. 

11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens voor aanspraken van derden waarbij Opdrachtnemer  als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt. 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en revindicatie 

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer, totdat zij volledig door de  Opdrachtgever zijn betaald. 

2. Het is Opdrachtgever tot dat moment verboden de goederen in pand te geven of als zekerheid in welke  vorm dan ook te geven, respectievelijk door te leveren aan derden.  

3. Opdrachtnemer heeft het recht om deze zaken in bezit te nemen, indien de Opdrachtgever in gebreke  is om aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen. 

Artikel 17: Overmacht 

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd  wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, noch krachtens de wet, een  rechtshandeling of in het verkeer geldende rechtsopvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt begrepen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt  begrepen: ziekte van Opdrachtnemer of haar medewerkers, stakingen, annulering en/of vertraging van  inkoopmaterialen, annulering/vertraging van de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen,  toeleveranciers of derden, brand, storingen in de elektriciteit, systeem- of netwerkstoringen,  wateroverlast, pandemie, oorlog, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,  waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is om haar  verplichtingen na te komen. 

3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is Opdrachtnemer gerechtigd om haar  verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee  maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot  vergoeding van de schade aan de andere partij.  

Artikel 18: Klachten 

1. Na aflevering dient Opdrachtgever het werk te controleren en eventuele klachten of gebreken  onverwijld, maar in ieder geval binnen 48 uur te melden bij Opdrachtnemer. 

2. Een andere klacht dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de verzenddatum  van de factuur of dag waarop het werk is uitgevoerd of een levering is ontvangen, zo spoedig mogelijk  na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden gemeld. De klacht dient  zo gedetailleerd mogelijk een omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer daar  adequaat op kan reageren.  

3. In geval van een terechte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening  gebrachte prijs, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de betreffende werkzaamheden,  het herstellen van het gebrek, het opnieuw leveren van een (soortgelijk) product of het geheel of  gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie van de door Opdrachtgever  reeds betaalde prijs naar evenredigheid.

Artikel 19: Intellectuele eigendom 

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op producten,  documentatie, apparatuur, ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties  of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes evenals voorbereidend  materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.  

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele  eigendomsrechten. 

Artikel 20: Vervaltermijn 

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere  bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, jegens Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na  het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van  deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 21: Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle Overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht uitsluitend van toepassing.  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Bij eventuele geschillen is de rechtbank bevoegd die in het arrondissement van de vestigingsplaats van  Opdrachtnemer valt. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om het geschil voor te leggen aan de  volgens de wet bevoegde rechter. 

Algemene voorwaarden V.A. Fabrication B.V., V.A. Engineering B.V. en V.A. Projects B.V. 2023